خواهر جان حجابت را حفظ كن تا

جزو یاران خدا باشی اگر می خواهی در دنیا سرافراز شوی حجابت را حفظ كن.

" شهید داود عبداللهی
"